Algemene voorwaarden

Art. 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Praktijk voor natuurgeneeskunde Gina Beijen (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer66301068) nader te benoemen als de therapeut  en de cliënt .

Art. 2. Uitvoering van de overeenkomst
1. De therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
3. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt  verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Art. 3. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
2. De therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt  inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art.4 Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5. Klachten
1. De cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
2. De therapeut voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) door aansluiting bij het GAT. Zich voordoende klachten worden door GAT in behandeling genomen meer informatie is te vinden op de welkom pagina op deze website.

Art. 6. Betaling
Betaling dient direct na de behandeling contact of via pin aan de therapeut  te geschieden. Indien gewenst is een factuur verkrijgbaar.

Art. 7. Verhindering
Wanneer de cliënt  verhinderd is dient dit minimaal 48 uur van tevoren te worden doorgegeven, zodat de therapeut in de gelegenheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de cliënt niet tijdig afbelt worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. De cliënt kan verhindering telefonisch of per e-mail doorgeven.

Art. 8. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
5. De cliënt  is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.
6. Ten aanzien van covid-19 neemt de therapeut  diverse door het RIVM en de beroepsvereniging CAT geadviseerde ( hygiënische) maatregelen en wordt de cliënt  gevraagd deze maatregelen op te volgen. Ondanks deze maatregelen blijft de kans bestaan -hoe gering ook- dat de cliënt besmet raakt tijdens activiteiten van de therapeut. Met het nemen van een besluit om deel te nemen aan een behandeling, workshop of cursus, gaat de cliënt akkoord met dit risico.

Nijmegen, oktober 2020